Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAZ-event.pl/sklep

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego raz-event.pl/sklep;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.raz-event.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy raz-event.pl/sklep a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.raz-event.pl/sklep.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy raz-event.pl/sklep, działający pod adresem http://www.raz-event.pl/sklep/, prowadzony jest przez RAZ-event Robert Szych, ul. Zawadzkiego 25/8, 71-246 Szczecin, NIP: 851-191-09-48, REGON: 811065776. Siedziba firmy: RAZ-event Robert Szych, Azoty Arena, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Tel. +48 531 750 322, email: sklep@raz-event.pl, biuro@raz-event.pl

Organ rejestrowy /ewidencyjny - MINISTER GOSPODARKI

Nazwa rejestru /ewidencji - CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

-zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa raz-event.pl/sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. raz-event.pl/sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez raz-event.pl/sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię raz-event.pl/sklep.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla raz-event.pl/sklep,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.raz-event.pl/sklep/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.raz-event.pl/sklep, wybór formy płatności oraz dostawy i przesłanie zamówienia. Wysyłając zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i dokonał jego akceptacji. Firma RAZ-event zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.raz-event.pl/sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem strony www.raz-event.pl/sklep pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja emailowa. W jej ramach kupujący może otrzymywać na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów, wybranego sposobu płatności i dostawy, danych odbiorcy, numeru zamówienia. Takie wiadomości e-mail potwierdzają tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z www.raz-event.pl/sklep.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Zamówienia w sklepie internetowym www.raz-event.pl/sklep są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Oferta sklepu internetowego www.raz-event.pl/sklep obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

V. Ceny i metody płatności

1. Za zamówione towary Kupujący płaci jednym z następujących sposobów płatności:

- Przelewy24 - szybkie przelewy online
- Przelew bankowy - samodzielnie dokonaj wpłaty za pomocą swojego banku. Paczka zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu środków na naszym koncie. Możesz również wydrukować dane do przelewu i zapłacić w oddziale banku lub na poczcie.

Dane do przelewu:

Wpłaty w walucie PLN

NR RACHUNKU BANKOWEGO:

42 1050 1559 1000 0092 2318 3386 BANK:

ING BANK ŚLĄSKI

RAZ-event Robert Szych

ul.Zawadzkiego 25/871-246 Szczecin

Nie zapomnij wpisać numeru swojego numeru zamówienia w tytule swojego przelewu.

2. Gdy płatność następuje tradycyjnym przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek RAZ-event wpłyną odpowiednie środki.

3. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu Reklamacji".

4. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma prawo jej nie przyjmować, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę RAZ-event telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Koszt dostawy został określony w tabeli kosztów.

6. Zamówienie zostanie anulowane gdy:

a) w terminie 7 dni od dokonania zakupu nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

b) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub w w odpowiednim punkcie Poczty Polskiej.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

Poczta Polska list ekonomiczny (koperta bąbelkowa) - 9 zł

Poczta Polska paczka ekonomiczna - 15 zł

Kurierem DPD - 16 zł

Odbiór osobisty w siedzibie firmy - 0 zł (w każdy poniedziałek w godzinach 9-15) RAZ-event, ul. Szafera 7 (budynek Azoty Arena, II piętro) 71-246 Szczecin


Przy większej ilości - koszt przesyłki ustalamy indywidualne.


3. Firma RAZ-event będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie raz-event.pl/sklep. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z potrąceniem kosztów wysyłki. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@raz-event.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy (RAZ-event Robert Szych, Azoty Arena, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin).

2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):


[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej lub skan]


4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowalna, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.

2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. raz-event.pl/sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić raz-event.pl/sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep@raz-event.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. raz-event.pl/sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy raz-event.pl/sklep a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy raz-event.pl/sklep a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę raz-event.pl/sklep.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Sklep na bazie OpenCart
Raz-event Sklep © 2018